Menu

Publicita CAMPARI (atelier)

Publicita CAMPARI, Lugano

Affiches disponibles uniquement

Campari Bitter, Apéritif

circa 1950

Vendu

Campari soda, löscht den Durst

1963

Vendu

Campari soda, Disseta

1963

Vendu

Campari soda, Eteint la soif

1963

CHF 970.–