Menu

GV (monogram)

Allaman - Aubonne - Gimel

1917

CHF 1190.–