Menu

MUNAKATA Shikò

Tokio 1957, Exposition internationale de gravure, Yomiuri shibun

1957

CHF 2480.–