Menu

Giuseppe RICCOBALDI (RICCOBALDI DEL BAVA)

Lloyd Sabaudo Mediterranean to North and South America

1927

Vendu

Besucht Pompei bei Nacht

1938

Vendu

Pallanza, Lago Maggiore

1947

Vendu